Home Nieuws Columns Agenda Over Contact Disclaimer
Stadsnieuws Den Bosch| Terughoudendheid bij ontwikkelen bedrijfsterreinen

Terughoudendheid bij ontwikkelen bedrijfsterreinen

13 januari 2011


Fotograaf: - Bron:
Het college van B&W wil in de toekomst bedrijfsterreinen anders inrichten. Zo zouden bedrijven die bij elkaar passen geclusterd moeten worden om zo de kwaliteit te verhogen. Ook wil het college een terughoudendheid bij het bouwen van kantoren, omdat er nu al een overschot is aan kantoorruimte. Ook moeten nieuwe ontwikkelingen duurzaam zijn. Zo gaf wethouder Pauli aan dat men nu bezig is met onderhandelingen met eigenaren van kantoorpanden om 50.000 m2 leegstaande ruimten om te zetten naar woonruimte. Ook moet er meer verdichting komen op bestaande terreinen. Wel gaf hij aan dat detailhandel niet thuis hoort op industrieterreinen, maar zo dicht mogelijk bij de woonwijken gelegen moet worden.

Tijdens vragen bij de commissie vergadering van Financieel Economische Zaken werd ook gevraagd of er meer ruimte kon komen voor ZZP-ers en hoe de toestroom is van nieuwe bedrijven. Pauli antwoordde dat er inderdaad meer ruimte moet komen voor ZZP-ers. Hij noemde de Gruyterfabriek als een goed voorbeeld. De groei zit voornamelijk bij bedrijven die al gevestigd zijn in de stad, maar die door groei wel meer ruimte vragen. Hij wees er op dat de er ongeveer 100.000 arbeidsplaatsen zijn en dat er jaarlijks nog een groei is van 1000 arbeidsplaatsen.
Ook waren er vragen over transportbedrijven. Dit zijn bedrijven die veel ruimte nodig hebben, maar per oppervlakte maar een laag aantal arbeidsplaatsen hebben. Bovendien is daarvoor ook infrastructuur nodig. In regionaal verband zouden dit soort bedrijven zich in Heesch West moeten vestigen. Dit valt buiten de gemeentegrenzen, dus heeft de gemeente daar minder zeggenschap. Toch is er al € 45 miljoen geïnvesteerd in dit terrein.
De meeste fracties zijn positief over de terughoudendheid in de ontwikkelingen en de inzet op duurzaamheid. Vooral de Bossche Groenen hadden bedenking bij de ontwikkeling van Brand II vanaf 2014. Dit is nu een natuurgebied en zij zien dit liever zo blijven. Pauli gaf aan dat hier juist ook kansen liggen omdat de aanvoer van goederen via het water kan en dus niet meer over de weg hoeft, wat in het kader van duurzaamheid een positief effect is. Er is nu al veel belangstelling voor Brand II. Het CDA pleitte er voor om de ontwikkeling van Avenue 2 vanaf 2018 voorlopig in de koelkast te zetten. Ook Kagie (Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen) riep op om hier een goede afweging te maken tussen groen en bedrijvigheid. Paul van der Krabben (Bosch Belang) merkte wel op dat regels niet zo streng worden dat er geen bedrijven belangstelling hebben.
‘s-Hertogenbosch staat als kantorenstad hoog geposioneerd in Nederland (op de achtste plaats) en de leegstand (12,6 % volgens van Beers, CDA) is gunstig in vergelijking met andere kantoorlocaties in Nederland.
In totaal is er nog 143 hectare terrein te ontwikkelen. Met een ontwikkelingssnelheid van 2,5 hectare per jaar, kan de stad nog jaren vooruit. Hoewel de meeste fracties het voorstel nog intern willen bespreken, lijkt er toch wel een meerderheid te zijn voor het voorstel. Het voorstel omvat de volgende 8 punten
1. voor de korte en middellange termijn rekening wordt gehouden met een lagere ruimtebehoefte voor kantoren- en bedrijventerreinen;
2. uitgegaan wordt van het programma bedrijventerreinen en kantoorlocaties 2010 - 2020, zoals vastgelegd in het voorstel;
3. actief wordt ingezet op de uitvoering van het herstructureringsprogramma;
4. het beleid om de vestiging van zelfstandige kantoren op bedrijventerreinen te weren wordt voortgezet, met de uitzonderingen zoals genoemd in dit raadsvoorstel;
5. ook de vestiging van detailhandel, medische, sport- en vrijetijdsvoorzieningen op bedrijventerreinen zoveel mogelijk wordt tegengegaan;
6. voor milieubedrijven naar maatwerkoplossingen wordt gezocht op de Rietvelden en in de
toekomst mogelijk op de Brand II en Heesch West;
7. duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is bij de (her)ontwikkeling van de werkterreinen;
8. gekozen wordt voor een regionale samenwerking van onderaf, gedragen door gemeenten en bedrijfsleven;

Auteur: Alfred Heeroma